လက်မှုShop – Lat Mhu Shop

လက်မှုShop E – Commerceတွင်လာရောက် ရောင်းချမည့် လက်မှုစျေးဆိုင်ပိုင်ရှင်များအနေနှင့် အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များကို အသေးစိတ်ဖတ်ရှုပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

Vendorsများ လိုက်နာရမည့်အချက်များ

 1. Orderတက်ပြီး 24နာရီအတွင်း customer၏ orderများကိုထုတ်ပိုးပေးထားပါရန်။
 2. ကွဲကြေလွယ်သောပစ္စည်းများကို စနစ်တကျ ထုတ်ပိုးပေးပါရန်။
 3. မိမိရောင်းချမည့် ကုန်ပစ္စည်း၏ အရေအတွက်, sizeနှင့်, colorကို မိမိဆိုင်၏ dashboardပေါ်တွင်ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြထားပေးရန်။
 4. Vendorဘက်မှ customer orderအတွက် deliveryမအပ်ခင် မိမိ၏ပစ္စည်းqualityကိုသေချာစွာ စစ်ဆေးပေးရန်။
 5. Vendorဘက်မှအမှားကြောင့် Customerဘက်မှ refundပြန်တောင်းပါက ပစ္စည်း ပြန်လည်ပေးခြင်း (သို )refundပေးခြင်းတို ကို တစ်ပတ်အတွင်းပြုလုပ်ပေးရန်။
 6. customerဘက်သို ပစ္စည်းပြန်လည်ပိုဆောင်ရသည့်အခါ သယ်ယူခ ထပ်မံရှိလာပါက Vendorဘက်မှတာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးရန်။
 7. ဥပဒေနှင့်မညီသော၊ တားမြစ်ထားသောပစ္စည်းများမရောင်းချရန်။
 8. Orderများကိုလက်မှုShopမှ သတ်မှတ်ထားသည့် ထုပ်ပိုးမှုပုံစံအတိုင်းသာထုပ်ပိုးရန်။
Policy For Vendors
 1. Pack the customer’s order within 24 hours of it being placed.
 2. Carefully pack the fragile items.
 3. On your store dashboard, fill in the quantity, size, and colour of the products you want to sell.
 4. The vendor must inspect the quality of your product before delivering it to the customer.
 5. If a customer requests a refund due to a vendor error, you must return or refund the product within a week.
 6. The vendor is responsible for any additional shipping costs incurred when returning goods to the customer.
 7. Do not sell any prohibited or illegal items.
 8. Prepare the orders in accordance with the Lat Mhu Shop’s packaging specifications.

Cart

ခြင်းထဲတွင် ကုန်ပစ္စည်းမရှိ၊